Środa 25 kwietnia

„Idźcie Na Cały Świat I Głoście Ewangelię Wszelkiemu Stworzeniu! Kto Uwierzy I Przyjmie Chrzest, Będzie Zbawiony; A Kto Nie Uwierzy, Będzie Potępiony”


To ostanie słowa Jezusa kierowane do swoich uczniów, Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Ostatnie słowa mają charakter uniwersalnego posłania. Jezus rozpoczyna je od wezwania „idźcie”, uczniowie mają doprowadzić do Jezusa Chrystusa wszystkich ludzi, którzy nie znają go osobiście, aby osiągnąć zbawienie. Należy wiarą odpowiedzieć na głoszone przez apostołów orędzie i przyjąć chrzest. Przyjęcie chrztu oznacza włączenie do wspólnoty Kościoła, który stwarza warunki do tego, aby wiara wierzących umacniała się i była źródłem miłości, Ci którzy odrzucają Ewangelię, sami zamykają się na Chrystusa i dokonane przez Niego odkupienie. Przedmiotem Dobrej Nowiny jest rzeczywistość przejścia ze śmierci grzechu do życia w łasce, z niewoli do wolności, z ciemności do światłości. Drogą do przyjęcia Bożego daru zbawieniu jest otwarcie w wierze i nawrócenie. W centrum głoszenia apostolskiego jest droga prawdziwego szczęścia, która wiedzie poprzez chwalebny krzyż – znak mocy i mądrości Bożej ku zmartwychwstaniu. Owocem głoszenia Dobrej Nowiny jest nawrócenie serca. Najwyraźniejszym znakiem tego nawrócenia jest wiara i chrzest. Jest to odpowiedź człowieka na zbawczą Miłość Boga. Zbawienie może więc urzeczywistnić się tylko wtedy, gdy człowiek w całej swojej wolności otwiera się na działanie Boga. Odrzucenie wiary i zamknięcie się na Boże orędzie prowadzi do potępienia. Wiara i chrzest włączają wszystkich wierzących do wspólnoty zbawienia.

Poprzedni wpis | 2012-4-23Wtorek 24 kwietnia
Następny wpis | 2012-4-25Czwartek 26 kwietnia

Zostaw komentarz